Rusza budżet obywatelski

27 czerwca 2015 1762

Ratusz ogłosił kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Na każde osiedle - w tym Komorowice Śląskie i Komorowice Krakowskie - przewidziane jest po 75 tys. zł.

Ruszyła trzecia już edycja Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2016 r. Trzecia odsłona Budżetu Obywatelskiego, opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach z pierwszej i drugiej edycji oraz przewiduje takie same jak poprzednio kwoty na zadania ogólnomiejskie oraz osiedlowe.

Pod koniec czerwca 2015 roku planowane jest uruchomienie nowej odsłony oficjalnej strony internetowej Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego) pod adresem www.obywatelskibb.pl, która będzie zawierała istotne informacje oraz umożliwi w przewidzianym harmonogranem terminie, głosowanie on-line. Poniżej publikujemy najważniejsze założenia i zasady dotyczących funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego trzeciej edycji.

Jakie środki przeznaczono na Budżet Obywatelski 2016?
Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami ww. uchwały, wynosi w sumie 3.750.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad, obowiązujących także w drugiej edycji tj.:
  • kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  • kwota 2.250.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym.


Czym jest projekt ogólnomiejski?
Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 500.000 zł brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Czym jest projekt osiedlowy?
Zadaniem o charakterze lokalnym / osiedlowym jest projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego Osiedla. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego nie może przekroczyć 75.000 zł brutto.

Propozycja zgłoszonego zadania lokalnego, którego szacunkowy koszt, po analizie merytorycznej przekroczy 75.000 zł, zostanie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogólnomiejskim o ile szacunkowy koszt realizacji zadania nie przekracza 500.000,00 zł i dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla.

Kto może zgłosić propozycję projektu?
Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia. W tym zakresie pozostawiono rozwiązania przyjete w poprzedniej edycji B.O.

Jakie są wymogi formalne zgłoszenia projektu?
Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który określa ww. Uchwała Rady Miejskiej. Formularz propozycji projektu wraz z listą poparcia oraz oświadczeniem można pobrać na niniejszej stronie. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, odpowiednio miasta Bielska-Białej lub danego Osiedla (w przypadku projektów lokalnych). Innymi słowy, projekt osiedlowy może zgłosić wyłącznie mieszkaniec Bielska-Białej, który zamieszkuje w danym Osiedlu i który ukończył 16 rok życia, natomiast projekt ogólnomiejski mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w punktach konsultacyjnych.

W formularzu zgłoszenie projektu zostały przewidziane pola alternatywne do wyrażenia zgody na publikację adresu email oraz numeru telefonu na oficjalnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 2016 pod adresem www.obywatelskibb.pl. W założeniu dane kontaktowe w postaci choćby adresu e-mail mają ułatwić kontakt z wnioskodawcami osobom, które złożyły lub mają zamiar złożyć podobny projekt obywatelski.

Kiedy można złożyć formularz propozycji projektu?
Formularz z propozycją projektu będzie można złożyć w terminie od 22 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Termin ten wynika ze szczegółowego harmonogramu Budżetu Obywatelskiego przyjętego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz Ogłoszenia Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2015 r. o miejscu, terminie i sposobie zgłaszania projektów do konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:
  • listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6;
  • elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl, przy czym zeskanowany formularz propozycji projektu zgłoszony elektronicznie, musi zawierać wszystkie wymagane załączniki (w tym specjalne oświadczenie, o którym mowa w ww. Uchwale, jeśli oświadczenie to jest wymagane oraz listę podpisów osób popierających), w postaci skanów oryginałów dokumentów. Można również skorzystać z formularza zgłoszenia projektu on-line, wypełniając właściwe pola, które odpowiadają formularzaowi w wersji papierowej, jednak wymagane załączniki (w tym m.in. listę poparcia) należy również dołączyć jako skany oryginałów.


Wnioski są do pobrania na stronie budżetu obywatelskiego - www.obywatelskibb.pl.
adminźródło: Urząd Miejski

Komentarze