Zimowe utrzymanie miasta. Patrole drogowców na ulicach

23 listopada 2022 682

W Bielsku-Białej zimowemu utrzymaniu dróg i chodników podlegają ulice o łącznej długości 620 km, a łączna powierzchnia odśnieżanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812.532 m2.Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem miasta Bielsko-Biała. Zgodnie z zawartymi umowami na lata2022-2025 usługę tę wykonują firma - PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych, oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i zachodniej.

18 listopada nastąpiło zakończenie trwającego od czerwca letniego oczyszczania dróg, a tym samym rozpoczęło się zimowe utrzymania miasta w sezonie 2022/2023. Polega ono w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (w tym usuwania błota, błota pośniegowego, śniegu, lodu i nacieków lodowych) dróg w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek oraz placów. Celem tych działań jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi czynnikami pogodowymi, jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. Do zimowego utrzymania miasta, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne.

Wykonawcy wysyłają też na drogi miasta trzy patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.
Istotnym nowum, zawartym w aktualnych umowach, jest nałożenie na wykonawców obowiązku jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina też właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1297) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przepisy te i ich wykładnia jasno wskazują, że za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone.

Całodobowy kontakt z wykonawcami zimowego utrzymania miasta:
  • główne ciągi komunikacyjne - firma PreZero Bielsko-Biała S.A., tel. 33 499 20 16, 515 224 536, adres mailowy: zima.bielskobiala@prezero.com
  • pozostałe ciągi komunikacyjne: strefa wschodnia i strefa zachodnia - firma Eurovia Polska S.A., tel. 572 754 254, Adres mailowy: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zimowego utrzymanie miasta najdziemy na stronie: https://mzd.bielsko.pl/rozpoczynamy-zimowe-utrzymanie-miasta-bialska-bialej/
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze