Urząd Miejski zapowiada kontrole szamb

14 grudnia 2022 1052

Prezydent Bielska-Białej informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.Kontrole będą dotyczyć także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej, dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, a także innych dokumentów potwierdzających stan prawny i techniczny zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli w terminie do 8 sierpnia 2024 r. (niezależnie od tego, ile razy był kontrolowany do tej pory) oraz będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy zawarte z uprawnionymi przedsiębiorcami oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. W uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właścicieli nieruchomości oraz na ich koszt z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej wynosi 150 zł brutto za 1m³.

Osoby, które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków), powinny więc uczynić to niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej, dostępny jest na stronie https://bielsko-biala.pl/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i.

Urząd Miejski prosi mieszkańców o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5.000 zł.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 2d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - również podlega karze grzywny.

Informacja ogólna dotycząca gospodarki wodno-ściekowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a i pkt. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie natomiast z § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta obowiązują następujące zasady w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1. Nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy, wskazanemu w ewidencji udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w obrębie miasta Bielska-Białej, z którym została podpisana umowa.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody oraz w sposób: - gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia; - wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; przy czym nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji instalacji.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze