Trwają zapisy na turniej piłki nożnej

9 września 2019 1332

W sobotę 14 września sztucznym boisku SMS Podbeskidzie przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczego Osiedla Komorowice Krakowskie.Zapisy drużyn przyjmowane są w komorowickiej filii Książnicy Beskidzkiej (Dom Kultury) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.

Regulamin imprezy:

I ORGANIZATOR:
Rada Osiedla Komorowice Krakowskie

II CEL:
Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku oraz integracja mieszkańców.

III MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK:
Boisko do piłki nożnej ul. Olimpijska (SMS Podbeskidzie)

IV UCZESTNICTWO:
1. Startować mogą zespoły liczące co najmniej 6 zawodników, a maksymalnie 10 (4rezerwowych).
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Turniej odbędzie się 14.09.2019 POCZĄTEK GODZ. 10.00.
4. Warunkiem uczestnictwa jest obecność przedstawiciela drużyny w dniu zawodów do 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek oraz przedstawienie pisemnej listy z datami urodzin zawodników wraz z oświadczeniami o stanie zdrowia (w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia -zgoda rodzica) pozwalającym na udział w takim turnieju a także ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (osoby do 18 r. ż - podpisaną przez rodziców).
5. Zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do rozgrywek wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodzica.
6. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju.
7. Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas trwania turnieju.

V. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Czas gry: 10min. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn długość meczy może ulec zmianie.
2. Drużyna składa się 6 zawodników grających (5+bramkarz) i maksymalnie 4 zawodników rezerwowych.
3. Minimalna liczba zawodników w drużynie: 6 (5+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozegrany, a wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
4. Mecze rozgrywane są piłką rozmiaru 5
6 Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 - metrów.
7. Pozostałe reguły zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
8. Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki” (zabrania się gry we „wkrętach”).
9. Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

VI. KARY:
1. Za wykroczenia sędzia może przyznać kary:
-usunięcia z boiska na 2 minuty,
-wykluczenia z gry do końca meczu,
-dyskwalifikacja z całego turnieju.
2. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej to traktuje się to wykroczenie, jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej.
3. KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.

VII. PUNKTACJA I ZASADY, JAKIE OBOWIĄZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI:
1. Ilość zdobytych punktów:
• Zwycięstwo: 3 punkty • Remis: 1 punkt • Porażka: 0 punktów 2.
Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
• Różnica w ilości zdobytych bramek.
• Ilość strzelonych bramek.

VIII. NAGRODY:
1. Za zajęcie miejsc I-III przewidziano pamiątkowe puchary.
2. Dyplomy dla wszystkich drużyn.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Listę zawodników wraz ze zgodą opiekunów prawnych na uczestnictwo z oświadczeniem o stanie zdrowia (lub w przypadku osób pełnoletnich-samo oświadczenie), a także podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (u osób do 18 r.ż. podpisaną przez rodziców) należy dostarczyć najpóźniej 30 przed rozpoczęciem zawodów.
2. W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.
3. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.
4. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. 5. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół -koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
6. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.
7.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w Turnieju.
7. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, a jego decyzja jest ostateczna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacje gromadzone przez Organizatorów przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Turnieju i przyznania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.

Bielsko-Biała, dnia……………………….2019 r.

Ja, niżej podpisany ……………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka …………………………. w związku z udziałem w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO OSIEDLA KOMOROWICE KRAKOWSKIE dnia 14 września 2019 roku, gdzie administratorem danych jest Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.
Tym samym wyrażam również zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, nagrań, tabeli wyników zawierających imię, nazwisko oraz wiek uczestników w mediach społecznościowych oraz prasie, celem informacyjnym oraz popularyzacji Turnieju.

Zostałem poinformowany o możliwości wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia moich danych,
admin

Komentarze