[ZDJĘCIA] Modernizacja oczyszczalni ścieków

6 października 2019 1652

W piątek 3 października w oczyszczalni ścieków przy ulicy Bestwińskiej odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano aktualnie realizowany przez spółkę Aqua etap projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Miasta Bielska-Białej".

Modernizacja oczyszczalni ścieków • fot. UM Bielsko-Biała, 12 zdjęć


Głównym celem projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 2195 osób z terenu Bielska-Białej, głównie z północno-wschodniej części Hałcnowa oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co wpisuje się w priorytet zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych. W wyniku realizacji projektu łączny poziom skanalizowania aglomeracji wyniesie 99,7%.

W ramach powyższego projektu realizowana jest także ważna innowacyjna inwestycja w samej oczyszczalni ścieków. Jest ona związana z budową reaktora deamonifikacji, w którym będzie następowało usuwanie azotu z odcieków z procesu odwadniania osadów ściekowych, dzięki temu możliwe będzie odciążenie głównego bioreaktora, a tym samym ustabilizowanie jego pracy i przyłączenie nowych klientów do sieci AQUA z nowo budowanej kanalizacji w północno-wschodnim Hałcnowie oraz sąsiedniej gminie Wilkowice.

Proces deamonifikacji odbywa się przy udziale specjalnie wyselekcjonowanych bakterii (typu Anammox) pozwalających na usuwanie azotu amonowego do azotu gazowego w tzw. skróconym obiegu.

Do kluczowych zalet zastosowanego procesu deamonifikacji w oczyszczalni ścieków Komorowice należą:
  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a więc możliwość przyłączenia nowych klientów do sieci kanalizacyjnej,
  • niskie koszty usuwania ładunku azotu amonowego z tzw. ciągu bocznego, który stanowi ok. 30% całkowitego ładunku dopływającego do oczyszczalni,
  • nowy reaktor deamonifikacji o pojemności 470 m3 pozwala na usunięcie ok. 400 kg azotu amonowego/dobę,
  • poprawienie bilansu energetycznego oczyszczalni wynikające głównie ze zmniejszonego zapotrzebowania na tlen w reaktorze deamonifikacji.


Podstawowe informacje o projekcie:

W dniu 24 lutego 2017 roku AQUA S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała” w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu AQUA S.A. otrzymała najwyższą liczbę punktów i uplasowała się na pierwszym miejscu listy rankingowej zgłoszonych projektów. W dniu 14 listopada 2017 roku AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwotnie planowany koszt Projektu został wyceniony na kwotę netto 44,4 mln zł z dofinansowaniem do kwoty 27,0 mln zł, a całkowita wartość Projektu z VAT szacowana była na 53,9 mln zł. Obecnie w wyniku rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów na wszystkie zadania inwestycyjne objęte Projektem, wartość netto Projektu wynosi 28,9 mln zł, a dotacja 17 mln zł. Koszt całkowity Projektu z podatkiem VAT wynosi 34,7 mln zł. Projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod kątem kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Bielsko-Biała Komorowice i Bielsko-Biała Wapienica.

Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu planowane jest na rok 2020. Osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli podłączenia się klientów do sieci planowane jest na koniec 2022 roku.

Obecnie osiągnięty efekt rzeczowy w Projekcie to: 17,5 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 11,6 km przebudowanej sieci wodociągowej oraz wybudowany i eksploatowany od 2018 r. na terenie oczyszczalni ścieków Komorowice membranowy zbiornik biogazu o pojemności 2100 m3. Podłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji jest 69 nieruchomości. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji Projektu wynosi 278 osób.
admin

Komentarze