Rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego

17 marca 2021 626

Od 25 marca mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego 9. edycji (2022):
 • Pula środków przewidzianych łącznie na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022 wynosi 7,4 mln złotych, z czego 6 mln złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,4 mln zł na projekty ogólnomiejskie. W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto.
 • Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16 roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt.
 • Zgłoszone w procedurze BOBB 2022 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 14 dni.
 • Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.
 • Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.
 • Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Uchwała określa wymagane, 2% poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych zanim zostaną przewidziane do realizacji.
 • Jak zawsze, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2022 (stąd nazwa BOBB 2022).

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 9. edycji (najważniejsze informacje):

Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna
Akcja edukacyjno-informacyjna - od marca 2021 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów
Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2022 rok - od 25 marca 2021 roku do 26 kwietnia 2021 roku (poniżej formularze i oświadczenia do pobrania)

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów
Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2021 rok - do 10 maja 2021 roku
Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli - do 11 czerwca 2021 roku
Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 21 czerwca 2021 roku
Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2022 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania - do 20 sierpnia 2021 roku
Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 15 września 2021 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty
Głosowanie mieszkańców - od 24 września 2021 roku do 6 października 2021 roku
Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 12 października 2021 roku

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie
Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2022 roku - do 22 października 2021 roku. Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2022 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu - do 26 października 2021
admin

Komentarze