Miasto nie planuje podwyżki opłaty za odbiór śmieci

24 marca 2021 560

Nie jest planowana podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej. Nie było to takie oczywiste, gdyż miasto będzie musiało więcej płacić firmie realizującej świadczenie odbioru śmieci.

fot. komorowice.pl


Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, składa się nie tylko koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę tego zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, ale także ich zagospodarowanie i koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Od 1 lipca 2021 r. zmianie ulegnie metoda rozliczenia świadczonych usług z podmiotem odbierającym odpady komunalne, bowiem zgodnie z art. 6f ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), wynagrodzenie będzie zależne od liczby ton odebranych odpadów, a nie wypłacane ryczałtowo, tak jak to było dotychczas. Tak więc na ten moment nie można jednoznacznie wskazać o ile - jeśli w ogóle - wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo - w wyniku uwzględnienia postulatów mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących uchwał związanych z gospodarką odpadami - w nowym kontrakcie obowiązującym od 1 lipca 2021 r. zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych - dla domów jednorodzinnych odbiór będzie się odbywał raz na kwartał (do tej pory był raz na pół roku), natomiast dla nieruchomości wielolokalowych raz na dwa miesiące (dotychczas raz na kwartał).

Urząd Miejski na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy oraz zawsze stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, i tak np. w minionym roku w kwietniu, maju oraz październiku zorganizowano dodatkowe odbiory odpadów zielonych. W grudniu na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbył się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, a w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano nadprogramowy odbiór frakcji: Papier oraz Metale i Tworzywa Sztuczne.

Wydział Gospodarki Odpadami podejmuje działania w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, dlatego też od 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadził akcję informacyjną dotyczącą konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kampania prowadzona była za pośrednictwem mediów.W wyniku podjętych działań do systemu gospodarowania odpadami przybyło 2.260 osób, dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że dążenia do objęcia wszystkich osób zamieszkujących w Bielsku-Białej systemem gospodarowania odpadami trwają nadal.

- Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową powstałą w 2020 r., a także działania podejmowane na rzecz uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy podkreślić, że system gospodarowania odpadami w naszym mieście się bilansuje, a co za tym idzie - nie jest planowane podnoszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informuje Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze