Rusza budżet obywatelski bez projektów osiedlowych

16 marca 2022 902

Znamy harmonogram działań Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok. To 10. edycja budżetu w naszym mieście. Mieszkańcy mają do wykorzystania 8 mln złotych. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej ze stycznia br., zlikwidowany został podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.

Plac zabaw przy SP30, który powstał ze środków budżetu obywatelskiego • fot. komorowice.pl


Podstawowym dokumentem określającym zasady Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej jest uchwała nr IX/165/2019 podjęta przez Radę Miejską 10 czerwca 2019 roku, zmieniona uchwałą nr XL/943/2022 z 20 stycznia 2022 r. Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Prezydent miasta Bielska-Białej 8 marca 2022 r. wydał zarządzenie, które określa harmonogram działań dla BOBB 2023, zawiera formularz zgłoszenia projektu oraz wskazuje pulę środków przewidzianych w 10. edycji.

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok

Pula środków przewidzianych na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2023 wynosi 8 mln złotych. W nowej edycji zlikwidowany został podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Koszt realizacji zgłoszonego projektu nie może przekroczyć ww. puli.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16. roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Dla każdego projektu wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej.

Zgłoszone w procedurze BOBB 2023 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem punktach głosowania. Prezydent miasta wskaże punkty głosowania dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 19 dni.

Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać jeden głos.

Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.

W uzasadnionych przypadkach prezydent miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10 procent dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.

Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Jak zawsze, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym, tzn. po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu Bielska-Białej na rok 2023 (stąd nazwa BOBB 2023).

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok

etap I: akcja edukacyjno-informacyjna od marca br.
etap II: składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2023 od 21 marca do 21 kwietnia br. etap III: ocena i opiniowanie projektów do 29 kwietnia br., opiniowanie projektów obywatelskich przez właściwe rady osiedli do 30 maja br.; ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej; przekazanie do Rady Miejskiej wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk do 30 maja br.; ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2023 rok; opublikowanie informacji z wynikami opiniowania - do 8 lipca br.; opublikowanie wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej do 5 sierpnia br.
etap IV: głosowanie mieszkańców na projekty od 15 września do 3 października br.; podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości do 14 października br.
etap V: ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie do realizacji w 2023 roku do 21 października br.; wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu miasta na 2022 rok z podaniem wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu do 28 października br.
admin

Komentarze