Powstanie opracowanie zabezpieczenia zlewni potoku Kromparek

14 kwietnia 2021 1744

Wskazanie obszarów zagrożonych podtopieniami w zlewni potoku Kromparek w Bielsko-Białej oraz przedstawienie możliwości i sposobu ich zabezpieczenia to cel zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni cieku Kromparek”, na wykonanie którego dnia 12.04.2021 r. umowę z wykonawcą podpisał Mirosław Kurz - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

fot. Wody Polskie


Zwykle niepozorny potok w czasie ulewnych deszczy zmienia szybko swoje spokojne oblicze i stanowi zagrożenie dla mieszkańców ulicy Bestwińskiej i Sejmowej w Bielsku-Białej. Na trudną sytuację powodziową w jego zlewni rzutuje szereg czynników, takich jak choćby intensywna zabudowa w dzielnicy, która stała się atrakcyjna dla mieszkańców. Problematyczny wydaje się również jaz, który zasila okoliczne stawy hodowlane wodami rzeki Białej. Wody te za pośrednictwem doprowadzalnika trafiają do potoku Kromparek.

Jaz nie jest własnością Wód Polskich. Służy zaopatrywaniu w wodę pobliskich stawów i jest niezbędne dla potrzeb gospodarki rybackiej kompleksu komorowicko-bestwińskiego. Użytkownicy stawów pobierają wody z rzeki Białej oraz cieku Kromparek, celem ich zasilania, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

Innym czynnikiem, wpływającym niekorzystnie na pojawiające się okresowo wezbrania w tym regionie jest ukształtowanie terenu. Najbardziej zagrożona nieruchomość przy ul. Bestwińskiej położona jest bowiem w widocznym obniżeniu względem nieruchomości sąsiednich, w tym wymienionej drogi powiatowej, co ma istotny wpływ na występujące podtopienia. Ponadto, mieszkańcy dzielnicy Komorowice Krakowskie sygnalizują nasilenie się zjawiska podtopień na tym obszarze po realizacji inwestycji budowy drogi S1 oraz węzła Rosta.

Nie bez znaczenia jest również niewielki przekrój koryta cieku poniżej ul. Sejmowej. Wszystkie te czynniki oraz ryzyko kolejnych podtopień stanowiły kilkakrotnie przedmiot wizji terenowych i kontroli Wód Polskich. Wnioski z nich płynące jednoznacznie wskazywały na konieczność opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego obszaru.

- Skomplikowana sytuacja związana z potokiem Kromparek znana była już uprzedniemu administratorowi cieku, którym był Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jednak dopiero obecny zarządca, istniejące od początku 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjął wymierne działania, związane z gruntowną analizą sytuacji oraz przygotowaniem propozycji rozwiązań zmniejszających istniejące w regionie zagrożenie powodziowe - zaznaczył Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po podpisaniu umowy na realizację zadania przygotowania przedmiotowego opracowania oraz dodał: - Koncepcja dostarczy rozwiązań wariantowych, którym się przyjrzymy a następnie wdrożymy wybrany z nich, najkorzystniejszy dla bielszczan i środowiska, tak by ograniczyć ryzyko wezbrań od strony potoku Kromparek, a mieszkańcy dzielnicy mogli ze spokojem patrzeć w jego kierunku także w czasie deszczy czy roztopów.

W ramach zawartej umowy najpóźniej we wrześniu tego roku znane będą rozwiązania, dzięki którym wyraźnie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicznych mieszkańców.
adminźródło: Wody Polskie

Komentarze