W czerwcu wybierzemy nowe Rady Osiedli

5 maja 2019 2198

16 czerwca w Bielsku-Białej odbędą się wybory do Rad Osiedli. Nowe rady wybierzemy m.in. w Komorowicach Krakowskich i Komorowicach Śląskich.Osiedla jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta. Na czele każdego osiedla stoi Rada Osiedla.

Najważniejszym zadaniem Rady Osiedla jest aktywne uczestniczenie w życiu lokalnych wspólnot i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze. Rady Osiedli zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań tworzących lokalne więzi. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę się wzajemnie poznawać i integrować.

W 30 osiedlach w Bielsku-Białej wybieranych będzie w sumie 450 członków rad osiedli. W skład jednej rady osiedla wchodzi 15 członków. Wybory przeprowadzają: Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej, powołana przez Radę Miejską oraz Obwodowe Komisje Wyborcze, które zostaną powołane przez Miejską Komisję Wyborczą zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli są pełnoletni mieszkańcy Osiedla wpisani w tym Osiedlu do stałego rejestru wyborców.

Kandydować można tylko w Osiedlu, w którym się stale zamieszkuje i jest się wpisanym do stałego rejestru wyborców. Prawo wybieralności (tj. kandydowania do Rady Osiedla - bierne prawo wyborcze) ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Kandydata na członka rady osiedla zgłasza się do Miejskiej Komisji ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej (zwanej dalej Miejską Komisją Wyborczą), nie później niż do godz. 15.00 dnia 17 maja 2019 r. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie.

Więcej szczegółów - m.in. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów - na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce "Wybory do Rad Osiedli 2019".
admin

Komentarze