Spotkanie Rady Osiedla z radnymi

2 listopada 2015 3715

W dniu 29 października odbyło się comiesięczne spotkanie członków Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Tym razem na spotkanie zostali zaproszeni radni Rady Miasta z naszego okręgu, aby mogli zapoznać się z najważniejszymi problemami naszego osiedla i wesprzeć Radę Osiedla w ich rozwiązaniu.

fot. RO Komorowice Krakowskie


Na spotkanie przybyło czterech z pięciu zaproszonych radnych, a mianowicie: p. Bronisław Szafarczyk, p. Przemysław Drabek, p. Karol Markowski oraz p. Leszek Wieczorek. Na początku omówiono kwestię remontu Placu Niemczyka, który ma zostać przeprowadzony w 2016 r. Poruszono także kwestię remontu przy ul. Sejmowej.

Istotną kwestię poruszył radny Bronisław Szafarczyk, który przedstawił krótko program rozwoju ścieżek rowerowych w Bielsku-Białej. Członkowie Rady przy okazji przedstawili radnym sprawę ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Białej. Ścieżka biegnąca nad samą rzeką przeznaczona jest wyłącznie dla rowerzystów podczas gdy spacerują nią także piesi, często z dziećmi, gdyż obecnie jest to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców, z uwagi brak w okolicy dogodnego deptaka. Niestety, spacerujący tą ścieżką otrzymują mandaty za łamanie przepisów, co budzi wiele kontrowersji. Członkowie Rady zaproponowali radnym przeanalizowanie możliwości podziału istniejącej ścieżki zarówno dla rowerzystów i pieszych lub zastosowanie innego rozwiązania umożliwiającego korzystanie ze ścieżki wszystkim zainteresowanym. Rozpoznanie powyższej sprawy w Urzędzie Miasta zadeklarował radny Leszek Wieczorek.

fot. RO Komorowice Krakowskie


Rada Osiedla przedstawiła również swój wniosek, skierowany także do Prezydenta Miasta, w sprawie zapewnienia busów do przewozu dzieci szkolnych z okolic ul. Barkowskiej i Bystrej. W odpowiedzi radni podkreślili, że kwestię tą regulują odpowiednie przepisy, ale sprawa ta zostanie przez nich rozpoznana.

Kolejną istotną sprawą, która została omówiona, była zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego z ulicami Olimpijską i Hałcnowską. Jak wcześniej informowaliśmy Rada Osiedla zwróciła się w tej sprawie do Prezydenta Miasta z propozycją budowy rond w tych miejscach. W odpowiedzi przedstawiciel MZD poinformował, że ich budowa z uwagi na ograniczenia terenowe jest niemożliwa i w 2016 r. zostaną przeprowadzone badania natężenia ruchu, po których zostaną opracowane możliwe warianty zmian organizacji ruchu na tych skrzyżowaniach. Stanowisko MZD uargumentował radny Bronisław Szafarczyk, informując, że kwestie przebudowy skrzyżowań regulują liczne szczegółowe przepisy, a cała procedura jest czasochłonna i musi być poparta analizami.

Radnym została także przedstawiona sprawa remontu placu targowego przy ul. Żabiniec, odwiedzanym przez wielu mieszkańców miasta i rolników sprzedających swoje produkty. Plac targowy i ulica dojazdowa są w bardzo złym stanie technicznym, co znacznie utrudnia poruszanie się po nich. Radny Leszek Wieczorek zadeklarował, że będzie monitorował sprawę remontu w odpowiednich urzędach.

fot. RO Komorowice Krakowskie


Na spotkanie została zaproszona także Pani Jolanta Wojtuszek - dyrektor przedszkola nr 40 w Komorowicach, która przedstawiła radnym problemy związane z licznymi odmowami przyjmowania dzieci do przedszkola. Komorowice charakteryzują się dużą liczbą "małych" mieszkańców, a przedszkole jest zbyt małe aby przyjąć wszystkie dzieci. Z przeprowadzonych wstępnie analiz terenu wynika, że jest możliwość rozbudowy przedszkola, co w znacznym stopniu poprawiłoby sytuację lecz konieczne jest wsparcie radnych w kwestii wygospodarowania budżetu na ten cel. Radny Przemysław Drabek podkreślił wagę tego problemu w aspekcie możliwych zmian związanych z obowiązkiem szkolnym sześciolatków - cofnięcie tego obowiązku spowoduje przyrost liczby dzieci w przedszkolach, ale za takimi decyzjami powinny pójść środki finansowe na zwiększenie możliwości przedszkoli w tym zakresie. Radni zaproponowali aby dyrekcja przedszkola i rodzice oraz Rada Osiedla zwrócili się w tej sprawie do Prezydenta Miasta, a radni udzielą wsparcia tej sprawy przed Radą Miasta.

Członkowie Rady Osiedla przedstawili także podobny problem dotyczący Szkoły Podstawowej nr 29 w Komorowicach. Szkoła nr 29 jest jedną z największych szkół w Bielsku-Białej obejmującą bardzo duży rejon. Szkoła jest zbyt mała na taką ilość uczniów, a w 2015 r. otworzyła aż osiem (!) klas pierwszych, które uczą się w odrębnych budynkach w złym stanie technicznym. Uczniowie szkoły uczą się "na zmiany" z uwagi na brak pomieszczeń lekcyjnych, w związku z czym lekcje trwają nawet do g. 16:40. Radni Karol Markowski i Przemysław Drabek zadeklarowali rozpoznanie sprawy i podjęcie możliwych działań. Radny Drabek podkreślił także, że w świetle możliwej likwidacji gimnazjum i powrotu do poprzedniego systemu kształcenia szkoły podstawowe, podobnie jak przedszkola, otrzymają środki na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

fot. RO Komorowice Krakowskie


Na koniec spotkania członkowie Rady poruszyli kwestię remontu ul. Komorowickiej i budowy chodnika od ronda "bestwińskiego" do stacji benzynowej oraz przejścia dla pieszych. Jest to sprawa wnioskowana przez Radę Osiedla od wielu lat, a ważna dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji mieszkańców osiedla z północno-wschodnią częścią Komorowic. Radni poinformowali, że remonty ulic w obszarze naszego osiedla są realizowane etapowo, a radny Leszek Wieczorek przypomniał, że dwukrotnie w tej sprawie zgłaszał interpelacje - sprawa jest w toku.

Przed zakończeniem spotkania omawiano także inne sprawy, w których wypowiadali się obecni na spotkaniu dwaj przedstawiciele Straży Miejskiej. Ponadto uzgodniono, że spotkania Rady Osiedla z radnymi będą się odbywały raz na trzy miesiące w celu wspólnego rozwiązywania problemów naszego Osiedla.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
RO Komorowice Krakowskie

Komentarze