Głosowania na ścieżkę nie będzie. Projekt odrzucony

25 sierpnia 2019 1087

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 negatywnie zweryfikował projekt budżetu obywatelskiego, który zakładał przedłużenie ścieżki rowerowej wałem rzeki Białej.

fot. komorowice.pl


Pierwszą i podstawową kwestią, która doprowadziła do negatywnej weryfikacji projektu, jest przekroczenie dopuszczalnej wartości projektu o 100 tys. zł.

- Szacowany przez MZD koszt realizacji ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazańcowicką do granicy miasta, tj. na odcinku ok. 1,85 km wynosi ok. 2,5 mln zł brutto. Analogicznie, koszt wykonania ścieżki na określonym przez Wnioskodawcę odcinku, tj. ok. 520 m, wynosi ok. 730 tys. zł brutto. Doliczając koszty dokumentacji projektowej oraz ewentualny wzrost kosztów szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 850 tys. zł. - czytamy w uzasadnieniu.

Przy ocenie uwzględniono uwagi Miejskiego Zarządu Dróg (MZD), zwracając szczególną uwagę na to, że projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Białej pokrywa się z częścią obszerniejszego zadania, które MZD planuje zrealizować w kolejnych latach (kolizja z programami branżowymi).


fot. komorowice.pl


Zakres projektu pokrywa się z zadaniem, które MZD planuje zrealizować w następnych latach. Na realizację tych robót MZD będzie starał się pozyskać środki zewnętrzne.

- Zastrzeżenie budzi również czas potrzebny na realizację zadania. Konieczność uzyskania licznych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień powoduje, że przy realizacji wnioskowanego projektu może nie być zachowany okres jednego roku budżetowego. Dodatkowo koszty zadania, oszacowane przez MZD nie pokrywają się z kosztami wskazanymi przez Wnioskodawcę - czytamy w dokumencie.

Ponadto Miejski Zarząd Dróg poinformował, że realizacja zadania, tj. przebieg wzdłuż koryta rzeki wymaga uzyskania szeregu niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, między innymi zwolnień z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Sam proces projektowania na takich terenach wymaga odpowiedniego przygotowania geodezyjnego, szczegółowych wizji i pomiarów w terenie, jak również wykonania badań geotechnicznych mających na celu określenie stateczności walu.

- Wg wiedzy i doświadczenia tut. Zarządu szacuje się, że opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych będzie trwało minimum 8-9 miesięcy. Doliczając czas na procedury przetargowe oraz okres realizacji robót budowlanych, zachowanie terminu jednorocznego dla realizacji całego zadania wydaje się niemożliwe - argumentuje MZD.

Przypominamy, że w sierpniu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił w sierpniu dwa przetargi: na budowę skrzyżowania drogi rowerowej z ulicą Mazańcowicką oraz wykonanie koncepcji projektowej drogi rowerowej do granicy miasta.
admin

Komentarze